Prawo do odstąpienia od umowy

Informacje na temat odstąpienia od umowy.

Poniżej znajduje się treść formularza jaki należy wypełnić, aby odstąpić od umowy zakupu.
Miasto: ..................,
dnia: .................. r.

Imię i nazwisko: ……………………………..................
Adres: ……………………………..................................
E-mail: …………………………….................................
Telefon: .……………………………...............................
(Dane osoby korzystającej z prawa odstąpienia od umowy)

Nazwa: ..................................................................
..................................................................
Adres:  ...........................................................
...........................................................
(Dane sprzedawcy)


Niniejszym, działając na podstawie art. 27 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 287, ze zm.) informuję o odstąpieniu od umowy, zawartej dnia ................................................................................. r., polegającej na ……………............................................................................................................
……………............................................................................................................
............................................................................................................................... .
Mając na uwadze powyższe, wnoszę o zwrot następującej kwoty pieniężnej wynikającej z odstąpienia od umowy: .................................................... złotych (słownie: ...................................................................................................................), którą należy wpłacić na wskazany numer rachunku bankowego: ........................................................................................... .

..........................................

Data i podpis

Oświadczenie dla przedsiębiorców:

Oświadczam, że moje prawo odstąpienia dotyczy umowy, bezpośrednio związanej z moją działalnością gospodarczą, ale z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla mnie charakteru zawodowego. (TAK/NIE).